GIỚI THIỆU CHUNG1. HIỆP HỘI SỞ HỮU TRÍ TUỆ CÁC NƯỚC ASEAN (ASEAN IPA)

Hiệp hội Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (Asean Intellectual Property Association – ASEAN IPA) được thành lập ngày 1 tháng 12 năm 1996 và được Ban Thư ký ASEAN ban hành vào năm 1998. Dato’VL Kandan là Chủ tịch đầu tiên của Hiệp hội.

Thành viên của ASEAN IPA bao gồm các thành viên cá nhân là công dân ở một nước ASEAN cũng như các thành viên tổ chức có đăng ký kinh doanh hợp pháp tại một nước ASEAN, quan tâm đến sở hữu trí tuệ. Tính đến năm 2016, ASEAN IPA  có hơn 200 thành viên tổ chức và cá nhân từ các nước: Brunei, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippine, Singapore, Campuchia, Thái Lan, Việt Nam. Phí thành viên của ASEAN IPA sẽ do Hội đồng ASEAN IPA quyết định.

Những năm qua, ASEAN IPA đã có những đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực SHTT cũng như góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập