DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ1. BỘ LUẬT/LUẬT

• Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017
 
 
• Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2016
 
 
• Luật số 12/2017/QH14 ngày 20 tháng 06 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 
 
 
• Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2006. 
 
 
• Luật số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 06 năm 2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010. 
 
 
• Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2012
 
 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 07/2022/QH15 ngày 16 tháng 06 năm 2022, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Luat-So-huu-tri-tue-sua-doi-2022-458435.aspx

2. NGHỊ ĐỊNH
 
• Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 10 năm 2006 
 
 
• Nghị định 122/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2011 
 
 
• Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 10 năm 2006.
 
 
• Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 sửa đổi Nghị định số 105/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2011
 
 
• Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 08 năm 2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2013 
 
 
• Thông tư 11/2015/TT-BKHCN ngày 26 tháng 06 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 08 năm 2015
 
 
• Nghị định 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2013 
 
 
• Nghị định 28/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 03 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 05 năm 2017
 
 
• Nghị định 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 về quản lý xuất, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh,  có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2012 
 
 
• Nghị định 18/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2014 Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2014
 
 
• Nghị định 21/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 Quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2015
 
 
• Nghị định 88/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 08 năm 2010 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2010 
 
 
• Nghị định 31/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 05 năm 2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 06 năm 2016
 
 
• Nghị định 54/2000/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2000 về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại và bảo hộ quyền chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan tới sở hữu công nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 10 năm 2000
 
 
• Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 2 năm 2018 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2018.
 
 
• Nghị định 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2012
 
 
3. THÔNG TƯ 
 
• Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 2 năm 2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 05 năm 2007
 
 
• Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 và Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 09 năm 2010
 
 
• Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 31/7/2010 và Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27 tháng 3 năm 2009 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 09 năm 2011
 
 
• Thông tư 05/2013/TT-BKHCN ngày 20 tháng 02 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 04 năm 2013 
 
 
• Thông tư 16/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 06 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2011 và Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20 tháng 02 năm 2013, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2018.
 
 
• Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 02 năm 2013 hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 04 năm 2013
 
 
• Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL ngày 13 tháng 12 năm 2012  hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2013
 
 
• Thông tư 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 07 năm 2012 hướng dẫn Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2012
 
 
• Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 06 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL và Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 08 năm 2016
 
 
• Thông tư 22/2018/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 06 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 08 năm 2018
 
 
• Thông tư 01/2008/TT-BKHCN ngày 25 tháng 02 năm 2008 hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 03 năm 2008 
 
 
• Thông tư 04/2009/TT-BKHCN ngày 27 tháng 03 năm 2009 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 05 năm 2009
 
 
• Thông tư 18/2011/TT-BKHCN ngày 22 tháng 07 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 31/7/2010 và Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 09 năm 2011
 
 
• Thông tư 04/2012/TT-BKHCN ngày 13 tháng 02 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009 và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 03 năm 2012
 
 
• Thông tư 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017
 
 
• Thông tư 211/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017
 
 
• Thông tư 13/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 Quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kỉểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 03 năm 2015
 
 
• Thông tư số liên tịch 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT ngày 05 tháng 04 năm 2016  hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 05 năm 2016
 
 
• Thông tư số liên tịch 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN ngày 08 tháng 06 năm 2016 hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 07 năm 2016 
 

 

 

Tin khác

Hội viên

 • viettien
 • src
 • vnpt
 • trapharco
 • Bảo việt
 • Tổng công ty 36
 • vingroup
 • Bkav
 • vinasoy
 • vedan
 • Rossi