GIỚI THIỆU CHUNG1. LỊCH SỬ

Pháp luật bảo hộ Sở hữu trí tuệ (“SHTT”) là một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất của pháp luật ở Việt Nam và các văn bản pháp luật về SHTT liên tục được đổi mới và hoàn thiện. Bảo hộ Sở hữu công nghiệp lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 1981 với việc ban hành Điều lệ về Sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hoá sản xuất và Sáng chế năm 1981 tập trung vào các quyền về tinh thần hơn là quyền sở hữu của các nhà sáng chế / người sáng tạo. Từ năm 1981 đến năm 1989, bảo hộ Sở hữu công nghiệp ở Việt Nam chỉ có hiệu lực hành chính, mặc dù một số Nghị định của chính phủ đã được ban hành như Điều lệ về Nhãn hiệu hàng hóa (1982), Điều lệ về Giải pháp hữu ích (1988), Điều lệ về Kiểu dáng công nghiệp (1988), Điều lệ về Mua bán li-xăng sở hữu công nghiệp (1988) và Điều lệ về Quyền tác giả (1986).

Pháp lệnh Bảo hộ Quyền Sở hữu công nghiệp đã được Hội đồng Nhà nước thông qua ngày 28 tháng 1 năm 1989 đánh dấu bước ngoặt cho hệ thống pháp luật Sở hữu công nghiệp của Việt Nam. Pháp lệnh đã đặt nền móng cho việc bảo hộ Sáng chế, Giải pháp hữu ích, Kiểu dáng công nghiệp và Nhãn hiệu hàng hoá tại Việt nam. Tuân thủ Pháp lệnh 1989, Chính phủ đã ban hành Nghị định 84/ HĐBT sửa đổi, bổ sung các quy định về các đối tượng sở hữu công nghiệp được ban hành vào đầu năm 1990. Pháp lệnh về bảo hộ Quyền tác giả năm 1994 quy định mức độ bảo hộ bản quyền cao hơn.

Một bước ngoặt khác trong quá trình phát triển Pháp luật về Sở hữu trí tuệ ở Việt Nam là việc ban hành Bộ luật Dân sự, được Quốc hội thông qua ngày 28 tháng 10 năm 1995, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 1996, hệ thống hóa tất cả các luật hiện hành về dân sự và tạo nền tảng pháp lý quyền sở hữu và quyền công dân. Bộ luật Dân sự 1995 đã thay thế tất cả các quy định pháp lý cũ về Sở hữu trí tuệ, bao gồm Pháp lệnh Bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ năm 1989 và Pháp lệnh về bảo hộ Quyền tác giả năm 1994. Để thực hiện, Chính phủ cũng ban hành các nghị định cấp dưới tương ứng về Sở hữu công nghiệp và Quyền tác giả. Những thay đổi đáng kể đã được thực hiện đối với Bộ luật Dân sự 1995 và các văn bản thi hành bộ luật này nhằm đạt được sự tuân thủ Hiệp định TRIPs và các công ước quốc tế khác mà Việt Nam đã tham gia.

Bộ luật dân sự 2005 được Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005 và thay thế Bộ luật Dân sự 1995 kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2006. Trong khi Bộ luật Dân sự 1995 chứa hai mươi sáu điều quy định về quyền sở hữu công nghiệp, Bộ luật Dân sự 2005 chỉ chứa bốn điều khoản quy định chung về bảo hộ sở hữu công nghiệp và giống cây trồng. Tuy nhiên, các đối tượng bảo hộ sở hữu công nghiệp đã được mở rộng để tiếp tục bao gồm thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật thương mại, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý. Liên quan đến quyền tác giả, ngoài việc giảm số lượng các điều khoản  liên quan từ ba mươi lăm xuống còn mười bốn, lần đầu tiên trong việc phát triển luật Sở hữu trí tuệ ở Việt Nam, thuật ngữ “quyền liên quan” đã được sử dụng để thay thế cho “quyền và nghĩa vụ của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm thanh, hình ảnh và tổ chức phát sóng ”. Các quyền liên quan này bao gồm quyền của các thực thể và cá nhân trong các buổi biểu diễn, bản ghi âm, hình ảnh, chương trình phát sóng và tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

Bộ luật dân sự số 91/2015 / QH13 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015 và thay thế Bộ luật dân sự 2005 kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 (Bộ luật dân sự năm 2015). Bộ luật Dân sự năm 2015 chỉ bao gồm một điều khoản liên quan đến Sở hữu trí tuệ và được đặt trong Phần quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Điều khoản duy nhất này chỉ quy định nguyên tắc xác định quyền sở hữu trí tuệ phù hợp với luật pháp của quốc gia nơi các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ được yêu cầu được bảo hộ. Theo đó, các quy định về bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ tại Việt nam sẽ được tập trung chính trong Luật Sở hữu trí tuệ.

Một bước tiến rất quan trọng trong quá trình phát triển và hoàn thiện hệ thống pháp luật về Sở hữu trí tuệ đó là việc ban hành Luật Sở hữu trí tuệ. Trước khi có Luật Sở hữu trí tuệ No. 50/2005/ QH11, các quy định liên quan đến Sở hữu trí tuệ ở Việt Nam đã nằm rải rác trên 40 văn bản pháp luật khác nhau và không phải lúc nào cũng phù hợp với nhau và không tuân thủ tất cả các quy định của Hiệp định TRIPS của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Như là một phần của sự nỗ lực gia nhập WTO, Việt Nam đã thống nhất được mê cung của các quy định về Sở hữu trí tuệ  xung đột thành một phiên bản được sắp xếp hợp lý, Luật Sở hữu trí tuệ No. 50/2005/QH11 đã có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2006. Luật Sở hữu trí tuệ No. 50/2005/QH11 đã được các chủ sở hữu và giới hành nghề Sở hữu trí tuệ ở Việt Nam coi là một bước tiến lớn để bảo hộ Sở hữu trí tuệ đầy đủ và tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ của TRIPs. Sau đó, các nghị định, thông tư và quy chế đã được ban hành đưa ra các quy định và hướng dẫn chi tiết để thi hành Luật Sở hữu trí tuệ này.

Tuy nhiên, sau bốn năm triển khai thực tế, Luật Sở hữu trí tuệ No. 50/2005/QH11 đã thể hiện những thiếu sót của mình trong đó một số điều khoản không phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như không thể thực hiện được. Theo đó, các sửa đổi và bổ sung đã được đưa ra cho Luật Sở hữu trí tuệ No. 50/2005/QH11 và được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2009. Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 với một số thay đổi quan trọng liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp cũng như quyền đối với giống cây trồng. Cùng với việc thông qua Luật SHTT  sửa đổi, các Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành Luật SHTT đã được sửa đổi cho phù hợp.

2. CÔNG ƯỚC VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ MÀ VIỆT NAM THAM GIA

Việt Nam là thành viên của Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp và Thỏa Ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu từ năm 1949. Nước ta cũng trở thành thành viên của Công ước thành lập WIPO năm 1976 và gia nhập Hiệp ước hợp tác sáng chế (PCT) vào năm 1993. Mặc dù Việt Nam không phải là thành viên của Thỏa ước Nice hay Thỏa thuận Strasbourg, nhưng Việt nam đã thông qua Phân loại quốc tế về hàng hóa và dịch vụ và Phân loại sáng chế quốc tế của các Thỏa ước nêu trên.

Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Công ước Berne về Bảo vệ các tác phẩm văn học và nghệ thuật vào ngày 26 tháng 10 năm 2004.

Những phát triển xa hơn của Việt nam đối với hội nhập quốc tế bao gồm việc trở thành thành viên chính thức của Công ước Geneva về bảo hộ nhà sản xuất bản ghi âm chống sao chép trái phép bản ghi âm của họ vào ngày 6 tháng 7 năm 2005, tham gia các tổ chức quản lý tập thể được quốc tế công nhận: như thành viên của CISAC - Liên minh Hợp tác Quốc tế của các tác giả và nhà soạn nhạc và của BIEM - Liên hiệp quốc tế  các tổ chức  quyền sao chép vào tháng 11 năm 2005. Việt Nam cũng đã ký Công ước Brussels liên quan đến việc phân phối các tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa có hiệu lực tại Việt Nam vào ngày 12 tháng 1 năm 2006. Nghị định thư Madrid đã có hiệu lực tại Việt Nam kể từ ngày 11 tháng 7 năm 2006.

Là thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Việt Nam đã phê chuẩn Hiệp định khung ASEAN về hợp tác Sở hữu trí tuệ vào năm 1996. Hiệp định khung quy định phù hợp với Hiệp định TRIPS và các công ước quốc tế khác làm cơ sở cho hợp tác ASEAN. Vào tháng 6 năm 1997, Việt Nam và Hoa Kỳ đã tham gia Hiệp định song phương về Bảo hộ quyền tác giả, theo đó  quyền tác giả được  bảo hộ đối với các tác phẩm của công dân mỗi quốc gia. Việt Nam và Thụy Sĩ cũng đã ký một Hiệp định song phương về bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ vào tháng 7 năm 1999. Hiệp định thương mại song phương mang tính bước ngoặt (BTA) giữa Việt Nam và Hoa Kỳ về quan hệ thương mại đã được ký kết vào ngày 13 tháng 7 năm 2000 tại Washington, DC. Thông qua thỏa thuận thương mại này, Việt Nam đã cam kết hầu hết các nghĩa vụ được bao gồm trong Hiệp định TRIPS-WIPO. Điểm quan trọng nhất trong việc bình thường hóa quan hệ với Mỹ là việc Việt Nam gia nhập WTO vào ngày 11 tháng 1 năm 2007. Thành tựu này tuân theo thỏa thuận chính thức giữa Việt Nam và Hoa Kỳ về các điều khoản và điều kiện gia nhập WTO, ký ngày 31 tháng 5 Năm 2006, và sự chấp thuận của Quan hệ Thương mại Bình thường Vĩnh viễn (PNTR) cho Việt Nam của Quốc hội Hoa Kỳ ngày 21 tháng 12 năm 2006. Kết quả của các thỏa thuận này, hợp tác trong các vấn đề kinh tế, lập pháp, y tế, giáo dục và phúc lợi xã hội, cũng như trong phát triển văn hóa và khoa học, bao gồm cả hợp tác trong tất cả các khía cạnh của bảo vệ SỞ hữu trí tuệ, dự kiến sẽ được tăng cường hơn nữa trong những năm tới.

3. PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Liệt kê dưới đây là các công cụ pháp lý chính để bảo hộ và thực thi các quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam:

 1. Bộ luật dân sự năm 2015 được Quốc hội thông qua vào tháng 11 năm 2015 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2017.
 2. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 được Quốc hội thông qua tháng 11/2015 và có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, cung cấp các quy trình và thủ tục giải quyết các vấn đề dân sự và thi hành bản án dân sự.
 3. Bộ luật hình sự năm 2015 của Quốc hội, được ban hành vào tháng 11 năm 2015, được sửa đổi, bổ sung vào năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018.
 4. Thủ tục tố tụng hình sự năm 2015 của Quốc hội, được ban hành vào tháng 11 năm 2015 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 cung cấp các quy trình và thủ tục cho tổ chức tố tụng pháp lý, điều tra, truy tố và thực thi bản án hình sự.
 5. Luật Sở hữu trí tuệ 2005 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2006, sau đó sửa đổi, bổ sung theo Luật số 36/2009/ QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 (Luật SHTT Việt Nam).
 6. Luật Cạnh tranh 2004 của Quốc hội, được ban hành vào tháng 12 năm 2004 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2005.
 7. Luật Hải quan 2014 của Quốc hội, được ban hành vào tháng 6 năm 2014 và có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2015.
 8. Luật Công nghệ thông tin số 67/2006 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 7 năm 2006 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2007.
 9. Luật điện ảnh được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2007, và sau đó sửa đổi vào năm 2009.
 10. Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012 / QH13 của Quốc hội, được phê chuẩn ngày 20 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2013.
 11. Luật Khiếu nại số 02/2011 / QH13 của Quốc hội, ban hành ngày 11 tháng 11 năm 2011.
 12. Nghị định số 185/2013 / NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2013, sửa đổi năm 2015, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả hoặc hàng cấm và bảo vệ quyền của người tiêu dùng.
 13. Nghị định số 22/2018 / NĐ-CP của Chính phủ ban hành vào tháng 2 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2018 hướng dẫn thực hiện các điều khoản của Luật SHTT liên quan đến quyền tác giả và quyền liên quan.
 14. Nghị định số 103/2006 / NĐ-CP của Chính phủ ban hành tháng 9/2006 và có hiệu lực từ tháng 11/2006, hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, sửa đổi, bổ sung năm 2010.
 15. Nghị định số 88/2010 / NĐ-CP của Chính phủ ban hành tháng 8/2010 và có hiệu lực từ tháng 10/2010, hướng dẫn thực hiện các điều của Luật SHTT về quyền đối với giống cây trồng.
 16. Nghị định số 105/2006 / NĐ-CP của Chính phủ ban hành tháng 9/2006 và có hiệu lực từ tháng 11/2006, hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về thực thi quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, sửa đổi, bổ sung năm 2010.
 17. Nghị định số 99/2013 / NĐ-CP của Chính phủ, ban hành tháng 8 năm 2013 và có hiệu lực từ tháng 10 năm 2013, quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện các quy định về xử lý vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp.
 18. Nghị định số 08/2015 / NĐ-CP của Chính phủ ban hành tháng 1 năm 2015 quy định chi tiết thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan.
 19. Nghị định số 43/2017 / NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/4/2017 quy định về ghi nhãn hàng hóa.
 20. Thông tư số 01/2007 / TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ, hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 9 tháng 5 năm 2007 và được sửa đổi, bổ sung bốn lần trong năm 2010, 2011, 2013 và 2016.
 21. Thông tư số 263/2016 / TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành tháng 11/2016 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, hướng dẫn mức phí và thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí sở hữu công nghiệp.
 22. Thông tư 13/2015 / TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành trong tháng 01 năm 2015 về việc xác định, kiểm tra, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
 23. Thông tư số 11/2015 / TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 26 tháng 6 năm 2015 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 99/2013 / NĐ-CP về xử phạt hành chính vi phạm trong sở hữu công nghiệp.
 24. Thông tư liên tịch số 01/2008 / TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 29/2/2008 hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
 25. Thông tư liên tịch số 02/2008 / TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT & DL-BKH & CN-BTP ngày 03/04/2008 hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại Tòa án nhân dân.

Tin khác

Hội viên

 • viettien
 • src
 • vnpt
 • trapharco
 • Bảo việt
 • Tổng công ty 36
 • vingroup
 • Bkav
 • vinasoy
 • vedan
 • Rossi