QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI VIÊN



1. Tiêu chuẩn Hội viên chính thức:

Hội viên chính thức là các tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ hoặc liên quan đến hoạt động sở hữu trí tuệ có đủ tiêu chuẩn sau:

- Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự đã và đang hoạt động trong trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ hoặc các lĩnh vực có liên quan đến sở hữu trí tuệ;

- Hội viên tổ chức là các tổ chức, đơn vị có tư cách pháp nhân hoạt động trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ hoặc các lĩnh vực có liên quan đến sở hữu trí tuệ, được thành lập theo quy định của pháp luật. Đại diện của hội viên tổ chức là công dân Việt Nam có tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức tốt.

- Hội Sở hữu trí tuệ ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Hội Sở hữu trí tuệ tỉnh) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập theo quy định của pháp luật, nếu tán thành Điều lệ Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam, tự nguyện nộp đơn gia nhập, được Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam xem xét, kết nạp làm hội viên.

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội viên chính thức:

2.1. Quyền của Hội viên

- Được tham gia thảo luận, biểu quyết chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội, đề đạt, phát biểu ý kiến về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến lĩnh vực, phạm vi hoạt động của Hội theo Điều lệ và quy định của pháp luật.

- Được bảo vệ quyền, lợi hợp pháp trong hoạt động nghề nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.

- Được chất vấn về mọi hoạt động của Hội. Được cử tham gia hội nghị, hội thảo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đăng tải các công trình khoa học trên tạp chí của Hội theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật. Được hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học, tham gia đánh giá các công trình nghiên cứu khoa học, dự án thuộc lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

- Được cung cấp các thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, được tham gia các hoạt động do Hội tổ chức (hội thảo khoa học, hội thảo chuyên đề, đăng tải các công trình khoa học trên tạp chí của Hội) theo quy định của Điều lệ Hội và quy định của pháp luật.

- Hội viên chính thức được mời tham dự Đại hội, tham gia ứng cử, đề cử, bầu cử vào Ban chấp hành và Ban Kiểm tra Hội theo quy định của Hội.

- Được giới thiệu công dân, tổ chức có đủ tiêu chuẩn tham gia là hội viên và được Hội xem xét khen thưởng nếu có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của Hội theo quy định của Hội, Điều lệ Hội và quy định của pháp luật .

- Hội viên là các pháp nhân được cử người đại diện của mình tham gia hoạt động Hội và được hưởng các quyền do Hội quy định phù hợp với Điều lệ và quy định của pháp luật.

- Được cấp Thẻ “Hội viên Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam”. Ban Chấp hành Hội quy định cụ thể việc ấn hành, cấp phát và quản lý thẻ hội viên.

- Được ra khỏi Hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên.

- Hội viên liên kết và hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hội và quyền ứng cử, đề cử, bầu cử vào Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra của Hội.

2.2. Nghĩa vụ của Hội viên

- Chấp hành Điều lệ của Hội, các nghị quyết Đại hội, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội.

- Thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn uy tín và đạo đức nghề nghiệp.

- Tham gia sinh hoạt và các hoạt động của Hội; đoàn kết, hợp tác, liên kết với các hội viên khác để xây dựng Hội phát triển vững mạnh vì lợi ích chung của Hội, hội viên và của đất nước.

- Bảo vệ uy tín của Hội, không được tự ý nhân danh Hội hoặc đại diện Hội trong các quan hệ, giao dịch khi không được Hội phân công, giới thiệu bằng văn bản.

- Hội viên chính thức và hội viên liên kết đóng góp hội phí xây dựng quỹ của Hội theo quy định của Hội, Điều lệ Hội quy định của pháp luật .

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hội, Điều lệ Hội và quy định của pháp luật.

- Dự các buổi họp thường kỳ và bất thường của Hội khi được mời.

- Tuyên truyền phát triển hội viên mới, tham gia sinh hoạt và đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hội.

- Tích cực học tập, trao đồi kiến thức, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ về sở hữu trí tuệ.

Tin khác

Hội viên

 • viettien
 • src
 • vnpt
 • trapharco
 • Bảo việt
 • Tổng công ty 36
 • vingroup
 • Bkav
 • vinasoy
 • vedan
 • Rossi